slovak | english    eur : czk : usd  
| home | registrácia | prihlásenie | objednávky | košík | o nás | art linky | faq | kontakt | email |
Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom elektronického obchodu www.unicon.sk (ďalej len „internetový obchod“) je Bc. Renáta Tóthová - NICO so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice, Slovenská republika, zapísaná na ObÚ v Košiciach, číslo živnostenského registra 802-5394,IČO: 30674921, DIČ: 1024513325,(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo tiež „predávajúci“ alebo „predajca“). 
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho.
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.unicon.sk , obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a kúpnu cenu. 
Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od obchodných podmienok, budú ustanovenia písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami. 
Zoznam tovaru na stránkach v sekcii „majstrovske olejomalby“ a „dekoratívne olejomaľby“je vyobrazením hotových ručne maľovaných obrazov tak ako sú namaľované, dá sa dodať len konkrétny namaľovaný obraz v 1 kuse, ostatné sekcie stránky elektronického obchodu, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. 
Dodacia lehota je čas za aký predajca expeduje tovar z prevádzky internetového obchodu na poštu, resp. doručovateľskej službe po zobrazení platby na našom účte, alebo prevzatí hotovosti. Pri dobierke je to čas, za aký predajca expeduje tovar z prevádzky obchodu na poštu po záväznom potvrdení objednávky predajcom.


II. Ceny a platobné podmienky a spôsoby platby

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu „kúpnu cenu“ dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny tovaru a ceny balného + doručenia (náklady na zabalenie a doručenie tovaru). 
Cena tovaru je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany. 
Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a kupujúci si ju zvolí v rámci vyplňovania objednávky. 
Spôsoby platby v internetovom obchode: 
a) dobierkou, 
b) bezhotovostnou platbou, 
- prevodom na účet, 
- platba systémom TatraPay
- platba cez PayPal
Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostnou platbou, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

Akciové ceny tovaru sú platné do dátumu uvedenom v internetovom obchode v rámci základných údajov daného akciového tovaru. 
Faktúra vystavená predávajúcim bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe. Faktúra slúži ako daňový doklad a zároveň ako dodací list. 


III. Objednávanie tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou. 
Kúpna zmluva je platná len pri dodržaní podmienok, že objednaný tovar je dostupný na sklade predávajúceho alebo je ho možné vyhotoviť v čase akceptovanom kupujúcim a že údaje uvedené kupujúcim do objednávky sú platné a pravdivé. V prípade nejasností ohľadne údajov uvedených v objednávke má predajca právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov. 
Po odoslaní objednávky predajca zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informatívne „Potvrdenie o zaregistrovaní objednávky“. Tento informačný e-mail kupujúceho informuje, že predajca jeho objednávku dostal a teda nie je ešte uzavretím kúpnej zmluvy. 

Kúpna zmluva je uzavretá až momentom doručenia faktúry, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu po overení dostupnosti a dodacej doby požadovaného tovaru. Pokiaľ objednaný tovar nie je momentálne skladom, alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, budeme o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predajca si vyhradzuje právo zrušenia objednávky. 
Na základe vzájomnej dohody oboch strán je možné dohodnúť individuálnu objednávku. Individuálna objednávka sa týka odberu tovaru napr. atypickej farby či veľkosti, väčšieho množstva z jedného alebo viacerých druhov alebo tovaru, ktorý nie je prezentovaný v internetovom obchode a pod. Záujemcovia môžu kontaktovať predajcu ohľadne dohodnutia dodacích podmienok a ceny individuálnej objednávky. 
Informácie a údaje o tovare a jeho vyobrazenie na internetových stránkach internetového obchodu sú iba informatívne a nezáväzné. 


IV. Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Poskytujeme tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru: 
- poštou 
- doručovateľskou službou (kuriérom). 
Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky je od 24 hodín do 10 dní a závisí od druhu objednaného tovaru. Pokiaľ objednaný tovar predajca nemá momentálne na sklade, alebo nie je možné dodržať dodaciu lehotu uvedenú na faktúre, bude Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a pokiaľ si to bude kupujúci želať, predajca ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr však do 10 dní, vráti peniaze na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu. 
K dodacej lehote predajcu je potrebné pripočítať dodacie lehoty prepravcov. Doručenie poštou trvá zvyčajne 1 až 3 dni, doručovateľskou službou v pracovných dňoch spravidla do 24 hodín. Predajca však nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom, alebo chybne udanou adresou kupujúceho, alebo ním určeného prijímateľa. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 
Doba doručenia tovaru pri objednávkach mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky závisí aj od možností dopravcov využívaných predajcom a o konkrétnej lehote pre takéto doručenie tovaru bude preto predajca informovať kupujúceho e-mailom. 
Obsahom každej zásielky (dodávky) je (1) objednaný tovar a (2) faktúra – ak kupujúci o ňu výslovne požiadal. 
Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia „kúpnej ceny“ (cena tovaru + cena doručenia) tovar zostáva u doručovateľa najviac po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa. Spravidla to býva 14 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predajcu najviac po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru. Náklady na opakovanú dopravu z dôvodu neprevzatia tovaru hradí kupujúci. 
Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú uvedené pri voľbe dopravy v objednávkovom formuláry , rozdelené sú pre objednávky do 100EUR a nad 100 EUR. Pre objednávky do 100 EUR je cena 4EUR pre dodanie poštou a 10EUR pre dodanie kuriérom , nad 100EUR je doprava zdarma. Pri osobnom odbere predajca dopravu neúčtuje. Cena za dopravu môže byť upravená aktuálnou akcio.


V. Prevádzková doba

Objednávky cez internetové obchody predávajúceho: 24 hodín denne, 7 dní v týždni, email a telefón v pracovné dni od 9:00  do 17:00.
Tovar je možné odobrať aj v prevádzkarni Bc. Renáta Tóthová – NICO, Masarykova 2, 040 01, Košice v nasledujúcej prevádzkovej dobe:
Po – Pia 9:00 - 17:00
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. Prevádzková doba počas dní pripadajúcich na štátne sviatky - ZATVORENÉ


VI. Stornovanie objednávky, vrátenie tovaru a záručné podmienky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najviac do 24 hodín od odoslania objednávky, e-mailom na adresu: painting2u@gmail.com, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 556321914 
V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky. V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu uhradil, predajca mu peniaze vráti najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil alebo na účet, ktorý kupujúci predajcovi uvedie písomne (napr. e-mailom). Táto lehota sa môže predĺžiť vzhľadom na postupy banky pri vracaní peňazí pri platbách kartami. 
V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 24 hodín od odoslania objednávky, predajca je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady zapríčinené týmto konaním a kupujúci je ich povinný uhradiť. 
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po vystavení faktúry predávajúcim a to v prípade, ak nebudú splnené dohodnuté podmienky dodania tovaru.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

1Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: , v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. ().

2Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

3Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Kupujúci si môže zvoliť vrátenie peňazí prevodom , poukážkou alebo v hotovosti.

4Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

5Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

6Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Aj napriek tomu, že v internetový obchod predáva len kvalitné výrobky , môže sa na dodanom výrobku vyskytnúť nejaký problém. Na zakúpený tovar sa vzťahuje 2-ročná záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. K uplatneniu záruky je potrebné predložiť faktúru („Doklad o kúpe“ si kupujúci ponecháva) ktorý súži ako záručný list. 
V prípade reklamácie, kupujúci zašle predajcovi reklamovaný tovar, predajca zásielky posielané kupujúcim na náklady predajcu nepreberá. 
Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predajca potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predajca zabezpečí odstránenie chyby na výrobku na svoje náklady. Pokiaľ odstránenie chyby nie je možné, predajca po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku, ...), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účelom použitia, ...) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku, ...). 


VII. Ochrana osobných údajov a užívanie Vášho účtu

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predajcovi je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predajcovi svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predajca potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme. 
Predávajúci sa pri spracúvaní osobných úradov riadi Zákonom č. 122/2013 Z.z. o  ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona, kupujúci poskytuje predajcovi svoj súhlas na spracovanie a uschovanie osobných údajov kupujúceho, ktoré sú potrebné pre obchodné činnosti predajcu, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predajca na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predajca uskutoční zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predajcovi prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napr. banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).


VIII. Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € (slovom päť eur) v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia
Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.


IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 
Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode, v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom k obsluhe stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú pre stanovený výrobok (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním. 
Kúpnu zmluvu podľa týchto obchodných podmienok je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. 
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodným podmienok. 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.11.2015. 

 

V Košiciach 11.11.2015

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf| O nás | Obchodné podmienky | Majstrovské obrazy - olejomaľby | Art múzeum | Dekoratívne obrazy - olejomaľby | Arts & crafts |
Konverzný kurz 1 € = 30.1260 SKK